به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان،نخستين جلسه قرارگاه اقتصادمقاومتي استان با حضور استاندار، رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي، نماينده مردم همدان وفامنين درجلس شوراي اسلامي، مديران و مسئولين دستگاههاي اجرايي استان مورخ 05/02/1397 در سالن جلسات مجموعه فرهنگي شهداي استانداري برگزار شد.

اين جلسه با محوريت برنامه ريزي در راستاي تحقق شعار سال و اجرايي کردن اقتصادمقاومتي برگزار گرديد.

در ابتداي اين جلسه دکتر صيدايي رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان ضمن اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري درجهت نامگذاري سال 97 با عنوان " حمايت از کالاي ايراني " به ارائه گزارشي از عملکرد يکساله اقتصادمقاومتي دستگاههاي اجرايي استان پرداخت.

و در پايان از کتاب " تحليلي بر منابع درآمدي استان همدان "  ( سال 1395 _  1385 ) رونمايي شد.

شايان ذکراست "کتاب تحليلي بر منابع درآمدي ده سال اخير استان" که کليه منابع درآمدي استان، تفکيک منابع وطبقه بندي منابع و تصويري دقيق و روزآمد از توانمندي هاومحدوديت هاي درآمدي را ارائه مي دهد.

اين کتاب توسط مديران و کارشناسان سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان تهيه و در 300 نسخه به چاپ رسيده است.