Translate
منوي خدمات سازمان را در ارتباط با شرح وظايف سازماني چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 تایید  تعداد آرا: 111 نتيجه
IP شما: 35.153.100.128

تبعات فساد

فساد اداري

عبارت است از اقدام مأموران دولتي، با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود و يا اشخاص ديگر و يا در قبال دريافت مال خود و يا اشخاص ديگر كه از راه هاي زير انجام مي پذيرد :

1- نقض قوانين و مقررات اداري .

2- تغيير و تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري .

3- تغيير در قوانين و مقررات اداري .

4- خودداري ، كند كاري يا كوتاهي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع .

5- تسهيل و يا تسريع غير عادي در انجام كار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران .

 

انواع فساد :

الف : فساد خرد و كلان :

فساد كلان ، فسادي است كه توسط مقام هاي مافوق اداري به صورت باندي و با ارقام قابل توجه صورت گرفته و بيشتر جنبه فساد سياسي يا حاكميتي دارد .

فساد خرد ، فسادي است كه توسط كاركنان جزء صورت مي گيرد .

ب : فساد سازمان يافته و فساد فردي :

در فساد سازمان يافته وجه (رشوه ) مورد نياز و دريافت كننده در سيستم اداري مشخص است و پرداخت وجه ، انجام كار را تضمين مي كند .

در فساد فردي پايه به چند مأمور دولتي مبالغي پرداخت شود و ضمانتي هم براي اجراي قطعي خواسته رشوه دهنده نيست .

ج : فساد قاعده مند و فساد غالب :

فساد قاعده مند : فسادي است كه احتمال كشف و مجازات در آن كاهش و انگيزه هاي فساد افزايش مي يابد .

فساد غالب : فسادي است كه سراسر دستگاههاي دولتي را فرا گرفته باشد .

 

آسيب شناسي اداري و تبعات آن

آسيبهاي اداري در قالب جرايمي چون اختلاس، ارتشاء، جعل، كم كاري و به صورت حجم كلي تخلف اداري به نام فساد اداري ناميده شده و پديده جديدي نيست، بلكه گذشتة طولاني دارد و به تعبيري قدمت آن به اندازه دولت است. به هر صورت، فساد اداري از دامنه اي جهان شمول برخوردار بوده وكشورهاي زيادي اعم ازكشورهاي صنعتي توسعه يافته و بويژه كشورهاي درحال توسعه را شامل مي‌گردد. فساد زمينة عدم اعتماد و وفاداوي مردم نسبت به دستگاه ها را موجب مي شود، هزينه انجام كارها اضافه مي شود و اعتقادات و ارزشهاي اخلاقي جامعه رو به سستي مي‌گرايد. همچنين، ثبات و استحكام سياسي جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراين، آسيبهاي فراواني در تمامي لايه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي كشورها دربر خواهد داشت.

 

آسيب هاي اداري كشورهاي در حالي توسعه

آسيب مرجب مي شود كه وفاداري و اعتماد مردم نسبت به دستگاههاي دولتي و غيردولتي كاهش يابد، بي تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي گسترش يابد، هزينه انجام كارها اضافه شود و اعتقادات و ارزشهاي اخلاقي جامعه متزلزل گردد. فساد زمينه تضعيف روحيه افراد درستكار شده و باعث مي شود كه انگيزه تلاش و فعاليت سازنده براي پيشرفت و توسعه كشور نقصان يابد. بانك جهاني در تحليل خود از علل بروز پديده فساد اداري مجموعه اي از عوامل بنيادي اقتصادي، سياسي و ساختاري را موثر دانسته است. فقر، فقدان تامين اجتماعي همراه با چشم اندازي نگران كننده درباره آينده، تورم روزافزون و روند پيوسته نزولي قدرت خريد مردم، بيكاري، ميزان دخالت و نقش دولت در اقتصاد كشورها و نيز ويژگي‌هاي كشورهاي در حال گذار از اقتصاد متمركز به اقتصادي مبتني بر بازار تغيير پي در پي قوانين و مقررات در نظام‌هاي اقتصادي بشدت مقرراتي، متمركز اختيارات آشكار و پنهان مسؤولان دولتي در پذيرش و رد درخواست ها و صدور مجوزهاي گوناگون براي آغاز يا ادامه فعاليتها، كنترل قيمتها، تخصيص ارز و از همه مهمتر موقعيت ناشي از نظام بازرگاني خارجي و ميزان دخالت دولتها در آن به عنوان فرصتهاي موثر در زمينه سازي براي اختلاس شناخته شده اند.

 

ريشه يابي برخي عوامل سازماني در ترويج فساد :

1 - عدم وجود شفافيت و پاسخگويي در فعاليت هاي نظام اداري : هرچه در يك سيستم باز ، عدم شفافيت و پاسخگويي نسبت به ارباب رجوع و كل مجموعه و خصوصاً به سيستم هاي نظارتي بيشتر باشد به همان تناسب فساد اداري افزايش خواهد يافت وبالعكس هرچه ضريب پاسخگويي در يك سيستم بيشتر باشد فساد اداري كمتري درآن سازمان جريان خواهد داشت.  البته بايد توجه داشت كه اين مهم درسطوح عالي سازمان ازاهميت بيشتري برخوردارمي باشد و هر چه مديران عالي بيشتر به اين موضوع متعهد وملتزم باشند سطوح مياني واجرايي نسبت به سازمان و ارباب رجوع و حتي مافوق هاي خود پاسخگوتر خواهند بود .

2  اعطاي اختيارات بيش از حد به مديران : در بعضي از سيستم ها ديده مي شود كه مديري هم مسئول اجرايي امورات در سيستم بوده و هم وظيفه نظارت و بازرسي را برعهده دارد و اين مسأله سبب فقدان شفافيت و عدم پاسخگويي صحيح در آن سازمان شده است .

3  عدم ثبات در مديريت : وقتي كه مدير جايگاه خود را متزلزل ديد اين مسأله سبب كاهش انگيزه وي نسبت به امور محوله به وي خواهد شد . كاهش انگيزه كاري سبب به وجود آمدن فساد اداري خواهد شد .

4  عدم وجود امنيت شغلي براي كاركنان .

5  نارسايي ، پيچيدگي ، تناقض و ابهام در قوانين و مقررات اداري .

6  عدم وجود نظام شايسته سالاري در عزل و نصب ها : يكي از مهمترين عوامل بروز فساد اداري از لحاظ رفتار سازماني ، عدم فضاي شايسته سالاري در منصب هاي سازماني است .

7  ناكارآمدي و ضعف نظام اداري .

8  بي كفايتي حرفه اي كاركنان .

9  باند بازي .

10- عدم وجود نظام هاي صحيح انگيزشي و تشويق و تنبيه در اداره ها .

11- ضعف دانش و تخصص مديران .

 

پيشنهاد هاي مديريت حراست در جهت كاهش بروز عوامل سازماني ترويج فساد در سيستم :

1  شفاف سازي قوانين .

2  استقرار نظام هاي سنجش عملكرد كاركنان .

3  شايسته سالاري در عزل و نصب ها .

4  مشاركت دادن كاركنان در اداره امور .

5  ملزم ساختن واحدها به پاسخگويي .

 

برخي عوامل فرهنگي و اجتماعي فساد اداري :

1  ضعف وجدان كاري و انضباط اجتماعي .

2  رواج مادي گرايي .

3  قوي بودن پيوندهاي فاميلي و قبيله اي .

4 - سطح پايين اخلاقيات در جامعه .

5  فقدان فرهنگ پاسخ گويي .

6  نقص مجموعه نظارت هاي حسابرسي و اطلاعات نامربوط .

 

راهكارهاي پيشنهادي مديريت حراست براي پيشگيري از عواملفساد فرهنگي ، اجتماعي :

1  ترويج فرهنگ اسلامي .

2  ترويج فرهنگ وظيفه شناسي و وجدان كاري .

3  آگاه ساختن مردم به قوانين و مقررات و حقوق شهروندي .

4  افزايش سطح اطلاع رساني به مردم و ارتقاي پاسخ گويي دستگاههاي اجرايي.

دانلود فايل :  متن راه کارهاي مبارزه با فساد از ديدگاه امام علي (ع) 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 171

خدمات الکترونیک