سالنامه آماري سال 1396 همدان

سالنامه آماري سال 1396 استان همدان

سالنامه آماري سال 1396 استان همدان منتشر شد

سالنامه آماري سال 1396

استان همدان
 

سالنامه آماري استان همدان حاوي مجموعه اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان است که حاصل تلاش مستمر معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، جهت ارتقاء سطح آماري و استفاده برنامه ريزان و سياستگذاران در قالب 23 فصل به شرح ذيل تهيه گرديده است

پيشگفتار

نمايه موضوعي

منابع و ماخذ

فصل 1سرزمين و آب و هوا

فصل2 جمعيت

فصل3 نيروي انساني

فصل4 کشاورزي ، جنگلداري و شيلات

فصل5 معدن

فصل6 نفت و گاز

فصل7 صنعت

فصل8 آب و برق

فصل9 ساختمان و مسکن

فصل10 بازرگاني و هتلداري

فصل11 حمل و نقل و انبارداري

فصل12 ارتباطات

فصل13 بازارهاي مالي

فصل14 امور قضائي

فصل15 بهزيستي و تامين اجتماعي

فصل16 آموزش

فصل17 بهداشت و درمان

فصل18 فرهنگ ، ورزش و گردشگري

فصل19 عمران شهري

فصل20 بودجه عمومي استان

فصل21 هزينه و درآمد خانوار

فصل22 شاخص هاي قيمت

فصل23 حساب هاي استاني

 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 635