شوراي برنامه ريزي و توسعه استان همدان

دومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان همدان برگزار شد

تاريخ 1398/03/02

دومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان همدان برگزار شد


به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان، دومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با حضور استاندار همدان، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، فرمانداران و مديران دستگاههاي اجرايي استان در مورخ  02/03/1398 در محل سالن شهداي استانداري برگزار شد.

دکتر صيدايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان عنوان کرد: بودجه سند رسمي است که برش يک ساله اهداف و جهت گيريها، منابع و مصارف کشور و استان را مشخص مي کند. همواره منابع محدود و اهداف و نيازها نامحدود است، لذا بايد اولويت بندي براي استفاده از منابع انجام شود تا استفاده مناسب از منابع انجام بگيرد. براي تحقق توسعه، تمرکز دستگاهها و مديران بايد بر فعاليتها، محورها و پروژه هاي کليدي محرک توسعه باشد و سند راهبردي توسعه استان مبناي تعيين پروژه قرار گيرد.

وي افزود: مفاد قانون بودجه، ضوابط اجرايي بودجه و دستورالعمل هاي فرا دستي بايد مبنا قرار گيرد. بند بند قانون بودجه جاي تعمل دارد..

ماده واحد قانون بودجه از حيث منابع بودجه کل کشور ( 1744 هزار ميليارد تومان ) که شامل بودجه عمومي دولت و بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مي باشد که سهم بودجه دولت (520 هزار ميليارد تومان ) و سهم بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مبلغ ( 1277 هزار ميليارد تومان ) مي باشد.

دکتر صيدايي ظرفيت ها و نکات کليدي و مهم  ماده واحده و تبصره هاي بودجه را ارائه نمودند و با ارائه تصوير کلان  بودجه اشاره اي به مقايسه  بودجه سال 97 و 98 داشتند و اعلام نمودند، بودجه  هزينه اي استان در سال 97: ( 279 ) ميليارد تومان به ( 338 ) ميليارد تومان در سال 98  با  21 در صد رشد، اعتبارات تملک سرمايه اي استاني در سال 97: ( 69 ) ميليارد تومان به ( 99 ) ميليارد تومان در سال 98 با  18 در صد رشد، سه درصد نفت وگاز در سال 97: ( 62 ) ميليارد تومان به ( 68 ) ميليارد تومان در سال 98 با  8 درصد رشد، اعتبارات موضوع 27 درصد ماليات بر ارزش افزوده در سال 97: ( 18 ) ميليارد تومان به ( 27 ) ميليارد تومان در سال 98 با  47 در صد رشد، اعتبارات متوازن استاني در سال 97: ( 185 ) ميليارد تومان به ( 211 ) ميليارد تومان در سال 98 با  15 در صد رشد و اعتبارات متوازن ملي در سال 97: ( 78 ) ميليارد تومان  به (90 ) ميليارد تومان در سال 98 با  15 در صد رشد داشته است.

در ادامه جلسه تعدادي از مديران کل و روساي محترم دستگاههاي اجرايي نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.

و در پايان مهندس شاهرخي، استاندار همدان و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در خصوص بودجه سال 1398عنوان کرد: با توجه به اينکه بيش از 80 در صد بودجه کشور در مرکز متمرکز ميباشد لذا مديران دستگاه اجرايي استان پيگير رديف هاي ملي بويژه رديف هاي متمرکز که استانها درآنها سهيم هستند باشند.

مهندس شاهرخي در بحث واگذاريها، واگذاري طرحها و پروژه ها به بخش خصوصي ياد آور شد در استان تا کنون 540  طرح به بخش خصوصي واگذار شده است، سهم ريالي پروژه هاي واگذار شده در کشور 23 در صد مربوط به استان همدان ميباشد که براي استان رتبه مناسبي است اما نياز هست موضوع قويتر دنبال شود. 

 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 78

پیوندها

خدمات الکترونیک