با حضور دکتر خرازي در همدان

نشست توجيهي آموزشي اجراي منشور حقوق شهروندي با حضور دکتر خرازي برگزارشد.

همه دستگاه‌هاي اجرايي مکلف به راه‌اندازي ميز خدمت شده اند.

با حضور دکتر خرازي نشست توجيهي آموزشي اجراي منشور حقوق شهروندي در همدان برگزار شد

رئيس سلامت اداري،صيانت از حقوق مردم و دبيرهيات عالي نظارت سازمان امور اداري و استخدامي کشور خبر داد:

 همه دستگاه‌هاي اجرايي مکلف به راه‌اندازي ميز خدمت شده اند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان با توجه به اهميت و اولويت ارتقا سطح سلامت اداري و مقابله با فساد در دستگاههاي اجرايي، همچنين اجراي صحيح، دقيق و کامل منشور حقوق شهروندي در نظام اداري و تبيين راهکارهاي اجرايي آن براي صيانت از حقوق مردم نشستي توجيهي آموزشي به منظور تنوير اذهان و رفع ابهام با حضور دکتر خرازي رئيس محترم سلامت اداري،صيانت از حقوق مردم و دبير هيات عالي نظارت سازمان اداري استخدامي کشور و مديران دستگاههاي اجرايي استان مورخ 26/04/1397 در محل سالن جلسات امام مهدي(عج) سازمان برگزار شد.

دکتر خرازي در جمع مديران استان همدان افزود: ميز خدمت با دستور رئيس جمهور و با هدف کاهش ارتباط چهره به چهره مردم با کارگزاران و همچنين کاهش آسيب هاي احتمالي ناشي از فساد در ادارات و ارتقاي نظام اداري از اول تيرماه اجرايي شده است.

وي خاطرنشان کرد: يکي از مهم ترين مصاديق حقوق شهروندي در نظام اداري راه اندازي ميز خدمت بود که با ساز وکار دسترسي آسان مردم به خدمات ارائه شده در ادارت راه اندازي شد.

دکتر خرازي ادامه داد: حقوق شهروندي در نظام اداري داراي ?? ماده است که مهم ترين آن حق برخورداري از کرامت انساني و رفتار محترمانه و اسلامي با مردم در ادارات است.

* در ادامه دکتر خرازي جلسه اي توجيهي آموزشي نيز به منظور تنوير اذهان و رفع ابهام با کليه بازرسان و اعضاي هيات هاي تخلفات دستگاههاي اجرايي استان در مسائل مرتبط با موضوعات فوق در محل سالن اجتماعات مرکز آموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري سازمان برگزار شد.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 111

خدمات الکترونیک