جلسه همفکري رؤساي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي استان همدان

نشست رؤساي دانشگاه هاي استان با حضور دکتر نمکي برگزار شد

دکتر نمکي : معاون محترم معاون محترم علمي،فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه کشور

جلسه همفکري رؤساي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي استان همدان

نشست  رؤساي دانشگاههاي استان با حضور دکتر نمکي معاون محترم سا