به نظر شما فرايند خودارزيابي عملکرد توسط ستاد دستگاه هاي اجرايي در ارزيابي عملکرد سال 1398 تا چه حد در اثربخشي فرايند ارزيابي موثر خواهد بود؟

 تایید  تعداد آرا: 0 نتيجه
IP شما: 35.175.113.29