سالنامه آماري سال 1396 استان همدان

سالنامه آماري سال 1396

استان همدان
 

سالنامه آماري استان همدان حاوي مجموعه اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان است که حاصل تلاش مستمر معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، جهت ارتقاء سطح آماري و استفاده برنامه ريزان و سياستگذاران در قالب 23 فصل به شرح ذيل تهيه گرديده است

پيشگفتار

نمايه موضوعي

منابع و ماخذ

فصل 1سرزمين و آب و هوا

فصل2 جمعيت

فصل3 نيروي انساني

فصل4 کشاورزي ، جنگلداري و شيلات

فصل5 معدن

فصل6 نفت و گاز

فصل7 صنعت

فصل8 آب و برق

فصل9 ساختمان و مسکن

فصل10 بازرگاني و هتلداري

فصل11 حمل و نقل و انبارداري

فصل12 ارتباطات

فصل13 بازارهاي مالي

فصل14 امور قضائي

فصل15 بهزيستي و تامين اجتماعي

فصل16 آموزش

فصل17 بهداشت و درمان

فصل18 فرهنگ ، ورزش و گردشگري

فصل19 عمران شهري

فصل20 بودجه عمومي استان

فصل21 هزينه و درآمد خانوار

فصل22 شاخص هاي قيمت

فصل23 حساب هاي استاني

 

 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 0