سالنامه آماري همدان 97

  

سالنامه آماري سال  1397

استان همدان
  

سالنامه آماري استان همدان حاوي مجموعه اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان است که حاصل تلاش مستمر معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه  ريزي استان ، جهت ارتقاء سطح آماري و استفاده برنامه ريزان و سياستگذاران در قالب 23 فصل به شرح ذيل تهيه گرديده است

پيشگفتار

نمايه موضوعي

منابع و ماخذ

فصل  1سرزمين و آب و هوا

فصل 2 محيط زيست

فصل3  جمعيت  

فصل 4  نيروي انساني

فصل 5  کشاورزي ، جنگلداري و شيلات

فصل6  معدن

فصل7  نفت و گاز

فصل8  صنعت

فصل9  آب و برق

فصل10  ساختمان و مسکن

فصل11  بازرگاني و هتلداري

فصل12  حمل و نقل و انبارداري

فصل13  ارتباطات  

فصل14 بازار هاي مالي

فصل15  امور قضائي

فصل16  بهزيستي و تامين اجتماعي

فصل17  آموزش

فصل18  بهداشت و درمان

فصل19  فرهنگ، ورزش و گردشگري

فصل20  بودجه عمومي استان

فصل21  هزينه و درآمد خانوار

فصل22  شاخص هاي قيمت

فصل23 حساب هاي استاني

فصل24 عمران شهري

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 0