سالنامه آماري

  سالنامه آماري استان همدان  

جهت دريافت هر يک از فصول بيست و سه گانه فابل  مربوطه را دانلود فرمائيد.

فصل اول : سرزمين و آب و هوا

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 1.pdf

فصل  جمعيت

http://mpo-hm.ir/uploa d/fasl 2.pdf

فصل سوم : نيروي انساني

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 3.pdf  

فصل چهارم : کشاورزي ، جنگلداري و شيلات

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 4.pdf

فصل پنجم : معدن

 http://mpo-hm.ir/upload/fasl 5.pdf

  فصل ششم : نقت و گاز

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 6.pdf 

فصل ششم : نقت و گاز

 http://mpo-hm.ir/upload/fasl 7.pdf

فصل هشتم : آب و برق

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 8.pdf

فصل نهم : ساختمان و مسکن

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 9.pdf

فصل دهم : بازرگاني و هتلداري

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 10.pdf

فصل يازدهم : حمل و نقل و انبارداري

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 11.pdf

فصل دوازدهم : ارتباطات

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 12-1.pdf

فصل سيزدهم : بازارهاي مالي

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 13.pdf

فصل چهارهم : امور قضايي

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 14.pdf

فصل پانزدهم :بهزيستي و تامين اجتماعي

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 15.pdf

فصل شانزدهم : آموزش

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 16.pdf

فصل هفدهم : بهداشت و درمان

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 17.pdf

فصل هيجدهم : فرهنگ ،ورزش و گردشگري

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 18.pdf

فصل نوزدهم : عمران شهري

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 19.pdf

فصل بيستم : بودجه عمومي استان

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 20.pdf

فصل بيست و يکم :هزينه و درآمد هاي خانوار

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 21.pdf

فصل بيست و دوم : شاخص هاي قيمت

http://mpo-hm.ir/upload/fasl 22.pdf

فصل بيست و سوم : حسابهاي استاني

http://mpo-hm.ir/upload/fasl23.pdf

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 0