ميز خدمات شناسنامه دار


  ليست خدمات شناسنامه دار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان

1

تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي (ساجات) 

دانلود شناسنامه

10011717000

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

2

اعتبار سنجي موسسات آموزشي (بخش خصوصي) 

دانلود شناسنامه

18081781103

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

3

احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي کارمندان دولت 

دانلود شناسنامه

18051111000

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

4

برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت 

سامانه خدمات الکترونيک دوره هاي آموزشي

دانلود شناسنامه

18051109000

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

5

ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان 

دانلود شناسنامه

10011776100

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

6

نظارت بر فرايند جذب و بکارگيري نيروي انساني دستگاه هاي اجرائي استان 

دانلود شناسنامه

10011771104

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

7

تهيه برنامه ها و اسناد توسعه استان 

دانلود شناسنامه

10011716100

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

8-1

توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات سرمايه اي 

نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه‏هاي اجرايي استان

نظارت بر طرح‏ها و پروژه‏هاي ملي و استاني

دانلود شناسنامه

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

8-2

توزيع اعتبارمبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي 

دانلود شناسنامه

10011711000

10011712000

10011713000

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

9

پايش و ارزيابي يکپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي 

دانلود شناسنامه

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

10

ارزيابي توسعه و رصد آمايش (ساترا) 

دانلود شناسنامه

10011714000

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

11

تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري،آمار گيري هاي نمونه اي)

دانلود شناسنامه

10031102000

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

12

ارائه اطلاعات مکاني (ارائه اطلاعات نقشه مکاني در مقياس و لايه هاي مختلف)

دانلود شناسنامه

10031095100

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

13

حساب هاي منطقه اي

دانلود شناسنامه

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

14

تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي (سالنامه آماري)

دانلود شناسنامه

10031103000

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

15 راهبري فضاها و ساختمان هاي اداري

دانلود شناسنامه

نظر سنجي

ثبت شکايت

سوالات متداول

  
ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 0