فرآيندهاي دريافت خدمات

 عناوين فرآيندهاي سازمان برنامه و بودجه استان همدان

معاونت/مديريت                                                     عنوان خدمت           


معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني           ارزيابي شاخص هاي عمومي و اختصاصي دستگاه هاي اجرايي استان
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني           انجام امور دبيرخانه اي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني           اختصاص شماره مستخدم براي نيروهاي جديدالاستخدام
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني           اجراي طرح سنجش ميزان رضايت مندي مراجعين از خدمات دستگاه هاي اجرايي استان
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني           دبيري جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني           فرآيند تاييد آمار نيروي انساني فرم 6 موافقتنامه
معاونت هماهنگي و برنامه و بودجه                تهيه و تدوين ، اجراء و نظارت بر تحقق نتايج مطالعات برنامه آمايش و ميان مدت( پنج ساله) استان 
معاونت هماهنگي و برنامه و بودجه                تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه و گزارش هاي سالانه توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان همدان
معاونت هماهنگي و برنامه و بودجه                توزيع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي،مبادله موافقت نامه و نظارت بر روند اجراء پروژه ها
معاونت هماهنگي و برنامه و بودجه                توزيع اعتبارات هزينه اي ، مبادله موافقت نامه و نظارت بر روند اجراء
معاونت هماهنگي و برنامه و بودجه                برنامه کلان درآمد و تجهيز منابع ،مبادله موافقت نامه و نظارت بر تحقق وصول درآمدهاي دستگاه ها
معاونت هماهنگي و برنامه و بودجه                گزارش جامع اقتصادي ، اجتماعي شهرستانهاي استان
معاونت آمار و اطلاعات                            تهيه سالنامه آماري
معاونت آمار و اطلاعات                            تهيه نشريه فصلي گزيده شاخصها و نماگرهاي آماري استان
معاونت آمار و اطلاعات                            ارائه اطلاعات آماري نقاط جمعيتي
معاونت آمار و اطلاعات                            اجراي طرحهاي آماري ابلاغيه از مرکز آمار ايران
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه آينده نگري   فرايند اجرايي طرح هاي پژوهشي در دفترآموزش و پژوهش استانداري همدان  
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه آينده نگري   اجراي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي پرسنل ادارات و دستگاههاي دولتي
مديريت اداري مالي و پشتيباني                      فرآيند تحويل كتاب يا نشريه از كتابخانه
مديريت نظام فني و اجرايي                         صدور و تمديد گواهينامه مشاوران

  

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 822